Általános Szerződési Feltételek - ASZF

Általános Szerződési Feltételek

I. Általános rendelkezések

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg az Egyre jobban és jobban Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) valamint az internetes rendszerét használó természetes személy (a továbbiakban: Vásárló, a továbbiakban együtt, mint Szerződő Felek) között agykontroll tanfolyamra szóló jegyek megvásárlására vonatkozó szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Vásárló között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

2. A Szolgáltató „Agykontroll: stresszkezelő és elmefejlesztő módszert” megtanító, négynapos, 40 órás felnőttképzési szolgáltatás nyújtásával foglalkozik, és online internetes rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet az agykontroll tanfolyamra (a továbbiakban: Tanfolyam) szóló jegyek (a továbbiakban: Jegyek) megvásárlásának elősegítésére.

 

A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Név: Egyre jobban és jobban Kft.
Székhelye: 1015 Budapest, Batthyány u. 31.
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Cégjegyzékszáma: 01-09-987961
Adószáma: 23988451-2-41
OH nyilvántartási szám: D/1578/2013.
OKM-azonosító: 957/3/2013
E-mail címe: info@egyrejobban.com
Honlapjának címe: www.egyrejobban.com, www.domjanandras.hu
Telefonos ügyfélszolgálat: 06-30-2099-899 (hétköznapokon 10:00 és 16:00 között)

 

II. Az ÁSZF elfogadása

A Vásárló az internetes vásárlás során legkésőbb a „Fizetés” gomb megnyomásával elfogadja a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, és annak adatkezelésre vonatkozó szabályaiban meghatározott körben hozzájárult.

 

III. Írásbeli szerződés, iktatott forma

Az internetes vásárlás útján létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott formában nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják.

 

IV. Az ÁSZF területi hatálya

Az internet sajátosságai miatt a jelen ÁSZF területi hatálya nem korlátozódik a Magyar Köztársaság területére.

 

V. Az ÁSZF módosítása

A Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót és Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Vásárlót a változások www.egyrejobban.com oldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább harminc (30) nappal.

 

VI. A Vásárló adatai, az adatkezelés szabályai

1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel, vagy a Jegyekkel történő bármilyen visszaélés esetén.

2. A Vásárló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a Rendszerben. Szolgáltató a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Vásárlótól. A Vásárló e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Vásárlót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. A Szolgáltató a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért. A Vásárlónak bármikor lehetősége van a Rendszerben regisztrált adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult Vásárló valódiságát ellenőrizni.

3. A www.egyrejobban.com internetes oldalon található internetes tartalmak Vásárlóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Vásárlók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. A Szolgáltató a Vásárló adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. tv. 5 § (1) a) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli.

A megadott személyes adatokat a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtástól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - kizárólag a Vásárló előzetes hozzájárulása esetén lehetséges.

7. A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért azonban a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

8. Személyes adataik kezeléséről a Vásárlók a Szolgáltatótól bármikor írásban, a Szolgáltató e-mail címére, az jegy@egyrejobban.com címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Szolgáltató csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Vásárló regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Vásárlónak a Szolgáltató által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre.

9. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Szolgáltató a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül e-mail útján köteles tájékoztatást adni. Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők a Szolgáltató munkatársai is a jegy@egyrejobban.com e-mail címen.

10. Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Szolgáltatóra - beleértve annak valamennyi alkalmazottját -, és valamennyi olyan adatra, amelyet a tevékenysége során megszerzett és kezelt.

11. A Vásárló által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Vásárló kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A törlés időpontja a Vásárló törlési igényének beérkezésétől számított 10 munkanap.

12. A jegyvásárlás során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Szolgáltató biztosítja, hogy ezen automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal össze nem kapcsolhatók. Ha a Vásárló személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

 

VI. Jegytípusok, vételár és fizetési feltételek

1. A Tanfolyam díja kezdők számára jelenleg 44 000 Ft, nappali tagozatos diák és nyugdíjas számára 29 000 Ft, gyerekagykontroll-tanfolyamot végzettek számára 25 000 Ft, lelkészek, szerzetesek, rabbik és érvényes munkaszerződést felmutató hitoktatók számára a képzés ingyenes, az Intézmény azonban az árváltoztatás jogát fenntartja. A Tanfolyam díja a Tanfolyamot már elvégzett hallgatók (ismétlők) számára jelenleg 5 000 Ft/nap, nappali tagozatos diák és nyugdíjas számára 3 000 Ft.

2. A jegyvásárlás menetére, vételár kiegyenlítésére és a fizetési módokra vonatkozó részletes szabályokat a jelen ÁSZF 1. számú és 2. számú mellékletét képező Online vásárlás menete és Online banki tájékoztató tartalmazza.

3. Bankkártyával történő fizetés menetének és feltételeinek részletes leírása: A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt az Unicredit Bank fizetőoldalára irányítjuk, ahol a jelenleg elérhető legbiztonságosabb, titkosítással lebonyolított tranzakción keresz-tül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kivá-lasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattintsanak, majd a Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát, valamint a hátoldalán található ellenőrzőkódot (CVC/CVV) megadják. A Bank a dombornyomott VISA és Mastercard, Visa Electron (a kár-tyát kibocsátó bank döntésétől függően), valamint azon Maestro kártyákat fogadja el, melyekhez ellenőrzőkód (CVC) került kibocsátásra. Amennyiben az Ön Maestro bankkár-tyáján ilyen nem található, érdeklődjön Bankjánál.
A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

4. Fizetési oldalunkon keresztül fizethet bankkártyával, az Unicredit Bank Zrt. által nyújtott szolgáltatás segítségével.

5. A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

6. A vásárlást visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Vásárló által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Vásárlót terheli a felelősség.

7. A Jegyek árának meghatározása a Szolgáltató hatáskörébe tartozik. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a Jegyek vételárát. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.

8. A Jegy kosárba helyezése nem kötelezi a Vásárlót vásárlásra. Amennyiben a Vásárló mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott Jegyet, akkor azt a kosarából bármikor kiveheti, vagy akár az egész kosár tartalmát is törölheti.

 

VII. A jegyekre vonatkozó szabályok

1. A Jegyeket a Szolgáltató a sikeres vásárlást követően 48 órán belül egy, a vásárlást visszaigazoló e-mailben küldi el a Vásárlónak. A Vásárlónak minden megvásárolt Jegyhez egyenként ki kell nyomtatnia az elküldött PDF dokumentumot. A PDF dokumentum megnyitásához Adobe Reader programra van szükség, mely ingyenesen letölthető. Az e-mailben megküldött Jegy teljes értékű elektronikus jegynek minősül. A Jegyen lévő számsor és vonalkód a rendeléssel kapcsolatos összes információt tartalmazza. Segítségével beazonosítható a Jegy, ezért nincs szükség egyéb biztonsági jelre. A vonalkódot a Tanfolyam helyszínén belépéskor elektronikusan ellenőrzik. A Jegy önmagában érvényes és jogosít fel a belépésre. A kinyomtatott Jegy abban az esetben használható fel, amennyiben azon a vonalkód és a vonalkód melletti kód jól olvasható.

2. A saját nyomtatású Jegyek elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Vásárlót terheli. A Jegyet a Tanfolyamon résztvevő személy köteles kinyomtatva a Tanfolyamra magával hozni. Vásárló tudomásul veszi, és kifejezetten egyetért azzal, hogy a Jegyen található vonalkódot a Szolgáltató a Tanfolyam helyszínén elektronikusan ellenőrzi. A Vásárló és a Tanfolyamon résztvevő személy tudomásul veszi, hogy a Tanfolyamon csak érvényes Jegy és a két példányban aláírt Felnőttképzési Szerződés átnyújtásával vehet részt, és csak a Jegyen feltüntetett Tanfolyamon.

3. A Vásárló a Jeggyel együtt e-mailben megkapja a Felnőttképzési szerződést is PDF formátumban, melyet két példányban, kitöltve a Tanfolyamon résztvevő személynek magával kell hoznia a Tanfolyamra.

4. A Tanfolyam helyszínét és időpontját a megvásárolt Jegy tartalmazza.

5. A Szolgáltató által meghirdetett Tanfolyam elmaradása esetén a Szolgáltató a Jegy teljes árát köteles megtéríteni a Vásárlónak. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

 

VIII. Elállás a szerződéstől

1. A vásárlás a külső, banki felületen történő adatszolgáltatás és az „Fizetés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. Ezt követően a Vásárlót a 45/2014 (II.26) kormányrendelet alapján a Jegy értékesítési szolgáltatás igénybe vételétől való elállási jog nem illeti meg.

2. A Vásárlói Tájékoztatóban részletezett módon végrehajtott vásárlással ugyanis a Vásárló beleegyezését adja, hogy Szolgáltató a teljesítést megkezdje és a Jegyek elektronikus kézbesítését követően azt teljesítettnek tekintse. A fentiek értelmében Vásárló elállási jogot a vásárlást követően nem gyakorolhat.

3. A Szolgáltatónak nem áll módjában sem a Jegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.

 

IX. A Szolgáltató Szolgáltatásának korlátai

1. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

2. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

3. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Szolgáltatás honlapján a Tanfolyamokhoz kapcsolódó információkkal, tartalmakkal kapcsolatban.

4. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.

5. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

6. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

 

X. A honlapon megjelenő védjegyek és szerzői jogok

1. A Szolgáltatás honlapján megjelenő védjegyek a Szolgáltató, illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

2. A honlapon elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

3. A Tanfolyamról a résztvevők kép- és hangfelvételt nem készíthetnek.

 

XI. Panaszkezelés helye és elérhetőségei

1. A Vásárló e-mailben jelezheti panaszát az jegy@egyrejobban.com e-mail címen. A Szolgáltató a beérkezett e-mailt 72 órán belül megválaszolja, és megkezdi az esetleges probléma kivizsgálását. Ezen túl a Vásárló panaszával fordulhat az Elérhetőségek menüpontban megjelölt elérhetőségek bármelyikéhez.

2. Ha a Szolgáltató és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a Vásárló panaszt tehet a a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóságoknál.

 

XII. Záró rendelkezések

1. A Szolgáltató jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.

2. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók.

3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.

 

Budapest, 2016. szeptember. 27.